Japanese Numbers

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rei

(zero)

ichi

ni

san

Yon (shi)

go

roku

Nana (shichi)

hachi

kyuu

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

juu

Juu ichi

Juu ni

Juu san

Juu yon

Juu go

Juu roku

Juu nana

Juu hachi

Juu kyuu

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Ni juu

Ni juu ichi

Ni juu ni

Ni juu san

Ni juu yon

Ni juu go

Ni juu roku

Ni juu nana

Ni juu hachi

Ni juu kyuu

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

San juu

San juu ichi

San juu ni

San juu san

San juu yon

San juu go

San juu roku

San juu nana

San juu hachi

San juu kyuu

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Yon juu

Yon juu ichi

Yon juu ni

Yon juu san

Yon juu yon

Yon juu go

Yon juu roku

Yon juu nana

Yon juu hachi

Yon juu kyuu

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Go juu

Go juu ichi

Go juu ni

Go juu san

Go juu yon

Go juu go

Go juu roku

Go juu nana

Go juu hachi

Go juu kyuu

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Roku juu

Roku juu ichi

Roku juu ni

Roku juu san

Roku juu yon

Roku juu go

Roku juu roku

Roku juu nana

Roku juu hachi

Roku juu kyuu

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Nana juu

Nana juu ichi

Nana juu

Nana juu san

Nana juu yon

Nana juu go

Nana juu roku

Nana juu nana

Nana juu hachi

Nana juu kyuu

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

Hachi juu

Hachi juu ichi

Hachi juu ni

Hachi juu san

Hachi juu yon

Hachi juu go

Hachi juu roku

Hachi juu nana

Hachi juu hachi

Hachi juu kyuu

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Kyuu juu

Kyuu juu ichi

Kyuu juu ni

Kyuu juu san

Kyuu juu yon

Kyuu juu go

Kyuu juu roku

Kyuu juu nana

Kyuu juu hachi

Kyuu juu kyuu

 

1

(ichi)

2

(ni)

3

(san)

10

(juu)

20 (2×10)

(ni juu)

30 (3×10)

(san juu)

100

(hyaku)

200

(2× 100)

(ni hyaku)

300

(3× 100)

(san byaku)

1000

(sen)

2000

(2 ×1000)

(ni sen)

3000

(3 ×1000)

(san zen)

10000

(ichi man)

20000

(2 ×10000)

(ni man)

30000

(3 ×10000)

(san man)

 

101

(=100 + 1)

560

(=500 + 60)

745

(=700 + 40 +5)

5901

(=5000 + 900 + 1)

 

25934

(=20000 + 5000 + 900 + 30 + 4)

85721

(= 80000 + 5000 + 700 + 20 + 1)

Hyaku ichi

Go hyaku roku juu

Nana hyaku yon juu go

Go sen kyuu hyaku ichi

Ni man go sen kyuu hyaku san juu yon

Hachi man go sen nana hyaku ni juu ichi

 

Exercise

Class

Name

 

 

 

 

TASK: Fill in the following blanks as the example below.

 

e.g., 6532

Roku sen go hyaku san juu ni

 

1

25

 

2

95

 

3

431

 

4

789

 

5

510

 

6

701

 

7

444

 

8

111

 

9

5678

 

10

7891

 

11

2456

 

12

9001

 

13

5003

 

14

5700

 

15

4900

 

16

67321

 

17

50247

 

18

80001

 

19

56000

 

20

97421

 

  [Answers]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Answers

1

25

 ni juu go

2

95

 kyuu juu go

3

431

 yon hyaku san juu ichi

4

789

 nana hyaku hachi juu kyuu

5

510

 go hyaku juu

6

701

 nana hyaku ichi

7

444

 yon hyaku yon juu yon

8

111

 hyaku juu ichi

9

5678

 go sen roppyaku (roku hyaku) nana juu hachi

10

7891

 nana sen happyaku kyuu juu ichi

11

2456

 ni sen yon hyaku go juu roku

12

9001

 kyuu sen ichi

13

5003

 go sen san

14

5700

 go sen nana hyaku

15

4900

 yon sen kyuu hyaku

16

67321

 roku man nana sen san byaku ni juu ichi

17

50247

 go sen ni hyaku yon juu nana

18

80001

 hachi man ichi

19

56000

 go man roku sen

20

97421

 kyuu man nana sen yon hyaku ni juu ichi

[Exercise top]     [Japanese numbers top]